Aimo Park Fin­land Oy:n ylei­set käyt­töeh­dot

Näi­tä Aimo Park Fin­land Oy:n ylei­siä käyt­töeh­to­ja (”Käyt­töeh­dot”) so­vel­le­taan Aimo Park Fin­land Oy:n (”Aimo Park”) asiak­kail­leen (”Asia­kas” tai ”Asiak­kaat”) tar­joa­miin py­sä­köin­ti- ja mui­hin pal­ve­lui­hin (”Pal­ve­lut”). Näi­den Käyt­töeh­to­jen li­säk­si Pal­ve­lui­hin so­vel­tu­vat Aimo Par­k Finland Oy:n tie­to­suo­ja­se­los­te (”Tie­to­suo­ja­se­los­te”) se­kä mah­dol­li­set Pal­ve­lu­koh­tai­set eri­tyi­seh­dot (”Eri­tyi­seh­dot”), jot­ka toi­mi­te­taan Asiak­kaal­le hä­nen käyt­täes­sään ky­sei­siä Pal­ve­lui­ta. Nä­mä Käyt­töeh­dot muo­dos­ta­vat yh­des­sä Eri­tyi­seh­to­jen, Tie­to­suo­ja­se­los­teen ja mui­den asia­kir­jo­jen ja oh­jei­den kans­sa Asiak­kaan ja Aimo Par­kin vä­lil­le so­pi­muk­sen Pal­ve­lui­den käy­tös­tä (”So­pi­mus”). Pal­ve­lui­den tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa Aimo Par­kin ja sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den se­kä Asiak­kai­den asia­kas­ko­ke­mus­ta ja ke­hit­tää Aimo Par­kin ja sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den lii­ke­toi­min­taa. Muun muassa tä­män tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si Aimo Park ke­rää ja kä­sit­te­lee in­for­maa­tio­ta Asiak­kais­taan Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa ku­va­tul­la ta­val­la.

Re­kis­te­röi­ty­mäl­lä Pal­ve­luun, käyt­tä­mäl­lä Pal­ve­lui­ta, la­taa­mal­la Aimo Par­kin tar­joa­man mo­bii­li­so­vel­luk­sen tai vie­rai­le­mal­la Aimo Par­kin verk­ko­si­vuil­la ja py­sä­köi­mäl­lä Aimo Par­kin ja/tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­den py­sä­köin­ti­pal­ve­lui­den pai­koi­tus­ti­lois­sa, Asia­kas:

-                  vah­vis­taa, et­tä hän on lu­ke­nut So­pi­muk­sen muo­dos­ta­vat asia­kir­jat, ku­ten Käyt­töeh­dot ja mah­dol­li­ses­ti so­vel­tu­vat Eri­tyi­seh­dot ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan nii­tä, se­kä hy­väk­syy sen, et­tä Pal­ve­lun käyt­tö il­man Käyt­töeh­to­jen ja mah­dol­li­ses­ti so­vel­tu­vien Eri­tyi­seh­to­jen hy­väk­sy­mis­tä tai ym­mär­tä­mis­tä on kiel­let­ty;

-                  ym­mär­tää Pal­ve­lui­den käy­tön edel­lyt­tä­vän hen­ki­lö­tie­to­jen se­kä si­jain­ti- ja py­sä­köin­tiai­ka­tie­to­jen kä­sit­te­lyä ja ja­ka­mis­ta kol­man­sien ta­ho­jen kans­sa si­ten kuin Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa on ku­vat­tu ja an­taa täl­le ni­me­no­mai­sen suos­tu­muk­sen­sa;

-                  ym­mär­tää, et­tä mi­kä­li hän luo­vut­taa Aimo Par­kil­le toi­sen hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­to­ja, tu­lee hä­nen hank­kia en­nal­ta tä­män hen­ki­lön suos­tu­mus ja in­for­moi­da näi­tä hen­ki­löi­tä sii­tä, mi­ten Aimo Park kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa ku­va­tus­ti;

-                  hy­väk­syy, et­tä hä­nel­le saa lä­het­tää tie­toa Aimo Par­kin ja sen yh­teis­työ­kump­pa­nien pal­ve­luis­ta. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin; ja

-                  vah­vis­taa, et­tä hän on täyt­tä­nyt 15 vuot­ta.

Kai­kis­sa au­to­maat­ti­seen re­kis­te­ri­tun­nuk­sen tun­nis­tuk­seen pe­rus­tu­vis­sa Aimo Par­kin py­sä­köin­ti­pal­ve­lui­den pai­koi­tus­ti­lois­sa on Asiak­kaan näh­tä­vil­lä kylt­ti, jos­sa il­moi­te­taan pai­koi­tus­ti­lo­jen au­to­maat­ti­ses­ta re­kis­te­ri­tun­nuk­sen tun­nis­tuk­ses­ta si­sään- ja ulo­sa­jon yh­tey­des­sä. Täl­löin pai­koi­tus­ti­laa käyt­tä­vän Asiak­kaan si­jain­ti- ja py­sä­köin­tiai­ka­tie­dot tal­len­tu­vat Pal­ve­lui­den kaut­ta Aimo Par­kin re­kis­te­rei­hin. Asias­ta on saa­ta­vil­la li­sä­tie­toa myös Aimo Par­kin in­ter­net­si­vuil­la.

Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa ker­ro­taan tar­kem­min, mi­ten Aimo Park kä­sit­te­lee Asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja ja mi­ten Aimo Park on si­tou­tu­nut huo­leh­ti­maan Asiak­kai­den­sa yk­si­tyi­syy­des­tä hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­sään.

1                   PALVELUITA KOSKEVAT EHDOT

Pal­ve­lut tar­jo­taan Asiak­kail­le sel­lai­si­na kuin ne kul­loin­kin ovat. Aimo Park ja/tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nit omis­ta­vat kaik­ki oi­keu­det Pal­ve­lui­hin.  Aimo Park ei voi taa­ta Pal­ve­lui­den kes­key­tyk­se­tön­tä saa­ta­vuut­ta ei­kä si­tä, et­tä Asiak­kaan Pal­ve­lui­hin tal­len­ta­mat tie­dot oli­si­vat jat­ku­vas­ti saa­ta­vil­la.

Aimo Par­kil­la on kos­ka ta­han­sa oi­keus kor­vauk­set­ta muut­taa Pal­ve­lui­ta tai nii­den toi­min­taa tai lo­pet­taa Pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen ko­ko­naan tai osit­tain il­man etu­kä­teis­tä il­moi­tus­ta Asiak­kail­le.

Asiak­kaal­la ei ole oi­keut­ta ko­pioi­da tai käyt­tää Pal­ve­lui­ta tai nii­den si­säl­tä­mää ma­te­riaa­lia mui­hin kuin näis­sä Käyt­töeh­dois­sa ja Eri­tyi­seh­dois­sa ku­vat­tui­hin tar­koi­tuk­siin.

Yli 30 päivää kestävästä pysäköinnistä tulee sopia erikseen Aimo Parkin kanssa. Pysäköinti on sallittu vain rekisteröidyille ajoneuvoille ja merkityille paikoille.

1.1               Puomiton pysäköinti

Sopimus pysäköinnistä syntyy ajamalla pysäköintialueelle. Ajamalla alueelle Asiakas vahvistaa hyväksyneensä pysäköintiä koskevat ehdot, mukaan lukien Käyttöehdot, Tietosuojaselosteessa kuvatut henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot sekä mahdollisesti soveltuvat Erityisehdot.

Pysäköinti katsotaan heti erääntyneeksi, jos pysäköintikohteesta ajetaan maksamatta ulos. Pysäköinnistä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakas voi maksaa pysäköintimaksun Taskuparkilla tai käyttämällä pysäköintimaksuautomaattia. Mikäli Asiakas käyttää maksutapana Taskuparkkia, on maksutapa otettava käyttöön ennen pysäköintikohteeseen saapumista.

Mikäli pysäköintimaksua ei ole maksettu Taskuparkilla tai makseta pysäköintimaksuautomaatilla, lähetetään Asiakkaalle lasku pysäköinnistä. Paperilaskussa on 5 € (sis. alv) laskutuslisä. Laskutuspalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas on ajoneuvon rekisteröity haltija ja että ajoneuvon omistaja-/haltijatiedot ovat saatavilla Liikenne- ja viestintävirasto Tracomilta. Lasku lähetetään ajoneuvon rekisteröidylle haltijalle. Muussa tapauksessa pysäköinti tulee maksaa pysäköintimaksuautomaattiin tai Taskuparkilla.

Alueella käytetään kulunseurantaan kameravalvontaa tai muuta automaattista ajoneuvon rekisteritunnuksen tunnistusta sisään- ja ulosajan yhteydessä.  Aimo Park Finland Oy toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevia lisätietoja löytyy täältä: https://taskuparkki-docs.aimopark.io/privacy-policy-fi.html

1.2              Asukaspysäköintilupa / yrityslupa:

Tämän kohdan 1.2 ehdot soveltuvat, mikäli Aimo Park ja kolmas osapuoli ovat tehneet erillisen, tiettyyn pysäköintikohteeseen soveltuvan, pysäköintipalveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen ja Asiakas hankkii Aimo Parkilta kyseiseen tiettyyn pysäköintikohteeseen Asukaspysäköintiluvan / yritysluvan, jonka nojalla Asiakas käyttää tätä kyseistä pysäköintikohdetta.

Asukaspysäköintiluvan / yritysluvan voi ostaa tai lunastaa joko Taskuparkki -sovelluksella tai Taskuparkkia koskevan verkkosivuston kautta. Lupa on mahdollista hankkia myös puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli Asiakas hankkii luvan muulla tavoin kuin Taskuparkki -sovelluksen tai Taskuparkkia koskevan verkkosivuston kautta, Palvelua koskevat Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste lähetetään Asiakkaalle ensimmäisen laskun mukana tai muulla tavoin. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Käyttöehdot sekä Tietosuojaselosteessa kuvatut henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot maksaessaan ensimmäisen asukaspysäköintilupaa / yrityslupaa koskevan laskun. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällöin kyse ei ole kuluttajansuojalain mukaisesta etämyynnistä.

Aimo Parkilla on oikeus periä paperilaskusta laskutuslisää 5 €/lasku (sis. alv).  Maksun viivästyessä tulee Asiakkaan suorittaa korkolain (633/82) mukaista viivästyskorkoa sekä korvaus maksumuistutuksesta. Maksuehto on 14 päivää netto. Aimo Parkilla on oikeus tehdä hintojen tarkistus jokaisen laskutusperiodin alkaessa.

Mikäli Asiakas laiminlyö pysäköintiä koskevat maksut tai veloitus rekisteröidyltä maksukortilta ei onnistu (esim. mikäli kortti ei ole voimassa, sillä ei ole katetta, sen käyttö on estetty) Aimo Parkilla on oikeus päättää asukaspysäköintilupa / yrityslupa ilman erillistä irtisanomisilmoitusta, siirtää Asiakas jonotuslistan viimeiseksi tai poistaa Asiakas jonotuslistalta. Huom! Maksukortti tulee olla voimassa koko jonotusajan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että asukaspysäköintilupaa / yrityslupaa käyttävän Asiakkaan Palvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä Palvelun tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä koskevia lisätietoja löytyy täältä https://taskuparkki-docs.aimopark.io/privacy-policy-fi.html

1.3              Sopimuspysäköinti

Tämän kohdan 1.3 ehdot soveltuvat, kun Asiakas tekee sopimuksen pysäköinnistä suoraan Aimo Parkin kanssa joko yhdessä tai useammassa Aimo Parkin operoimassa tietyssä pysäköintikohteessa.

Sopimuskausi ja irtisanominen: Sopimus on voimassa sen sopimuskauden ajan, josta osapuolet ovat sopineet sopimuksentekohetkellä. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, kuukausi ennen seuraavan laskutuskauden alkua, muutoin sopimus jatkuu normaalisti aina seuraavan laskutuskauden, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Sopimuksen siirto: Sopimusta ei saa siirtää ilman Aimo Parkin kirjallista suostumusta. Siirtoa ei hyväksytä, mikäli siirtäjä ei ole täyttänyt kaikkia velvoitteitaan Aimo Parkia kohtaan.

Jälkiveloitettavat maksut: Maksu lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäveron määrällä tulee suorittaa laskua vastaan viimeistään eräpäivänä. Aimo Parkilla on oikeus periä paperilaskusta laskutuslisää 5 €/lasku (sis. alv).  Maksun viivästyessä tulee Asiakkaan suorittaa korkolain (633/82) mukaista viivästyskorkoa sekä korvaus maksumuistutuksesta. Maksuehto on 14 päivää netto. Aimo Parkilla on oikeus tehdä hintojen tarkistus jokaisen laskutusperiodin alkaessa.

1.4              Sähköautojen latauspalvelu (“Latauspalvelu”)

Tämän kohdan 1.4 ehdot soveltuvat, kun Asiakas lataa sähköautoa Aimo Parkin latauspisteessä.

Asiakas vastaa siitä, että hän käyttää Latauspalvelua ja lataukseen käytettävää laitteistoa niiden käyttämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen latauksen aloitusta Asiakkaan tulee varmistaa, että ladattavan ajoneuvon latausjärjestelmä on Latauspalvelussa käytettävän standardin mukainen ja että Asiakkaan auto voidaan sen teknisten ominaisuuksien puolesta ladata Latauspalvelussa. Latauskaapeli on liitettävä, lataus suoritettava ja päätettävä ajoneuvokohtaisten ohjeiden ja latauspistettä koskevien ohjeiden mukaisesti. Asiakas käyttää Latauspalvelua omalla vastuullaan. Asiakas vastaa vahingoista, jotka Asiakas tai Asiakkaan ajoneuvo aiheuttaa ajoneuvon latauksen yhteydessä.

Asiakas voi maksaa Latauspalvelun käytön Taskuparkki -sovelluksella. Mikäli kyseessä on yritysasiakas, palvelu on mahdollista maksaa laskulla, mikäli Aimo Parkin ja kyseinen yritysasiakas ovat tehneet tästä erillisen sopimuksen.

Aimo Park ei vastaa Latauspalvelun soveltuvuudesta Asiakkaalle. Aimo Park ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle tai tämän käyttämällä ajoneuvolle sen johdosta, että Latauspalvelu ei ole käytettävissä tai sen toiminnassa on keskeytyksiä tai häiriöitä. Tämän lisäksi Asiakkaan ja Aimo Parkin korvausvastuuseen sovelletaan mitä tämän Sopimuksen ehdoissa muualla on todettu.

Henkilötietojen käsittelyä koskevia lisätietoja löytyy täältä: https://taskuparkki-docs.aimopark.io/privacy-policy-fi.html

1.5              Yhteiskäyttöautot

Linkki ehtoihin

Car Sharing Vuokrausehdot

Henkilötietojen käsittelyä koskevia lisätietoja löytyy täältä: https://taskuparkki-docs.aimopark.io/privacy-policy-fi.html

1.6              Katupysäköinti

Aimo Parkin Taskuparkki-sovelluksen avulla Asiakas voi ilmoittaa kaupungille tai muulle pysäköintioperaattorille ajoneuvon pysäköintiajan sekä maksaa pysäköinnin. Asiakkaan tulee noudattaa alueella kulloinkin voimassa olevia pysäköintiä koskevia ehtoja, sekä soveltuvaa lainsäädäntöä.

Aimo Park pyrkii pitämään kunkin alueen liikennesääntöjä ja pysäköintimerkkejä koskevat tiedot Taskuparkissa ajantasaisina.  Asiakkaan vastuulla on kuitenkin tarkistaa aina ennen pysäköintiä alueella olevat liikennemerkit ja noudattaa alueen voimassa olevia liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä, mikäli ne poikkeavat Taskuparkissa ilmoitetuista tiedoista.

2                   AIMO PARKIN VELVOLLISUUDET

Aimo Park Finland Oy tarjoaa pysäköintipalveluja paikoitustiloissa korvausta vastaan. Paikoitustilat voivat olla myös puomittomia paikoitustiloja tai Aimo Parkin yhteistyökumppaneiden paikoitustiloja. Aimo Park osoittaa operoimissaan paikoitustiloissa missä pysäköinti tapahtuu ja myöntää myös tietyissä tapauksissa pysäköintilupia ja kulkukortteja. Aimo Park ei voi taata vapaata pysäköintipaikkaa kaikissa olosuhteissa.

Aimo Park Finland Oy tarjoaa myös maksupalvelua, jossa Taskuparkin avulla voi maksaa Aimo Parkin yhteistyökumppaneina toimivien palveluntarjoajien tarjoamia pysäköinti- ja muita palveluita.

Aimo Park ei ole vas­tuus­sa va­hin­gon­teos­ta tai ajo­neu­voi­hin mur­tau­tu­mi­ses­ta py­sä­köin­ti­ti­lois­sa. Aimo Park ei vas­taa vä­lil­li­sis­tä ei­kä vä­lit­tö­mis­tä va­hin­gois­ta, jot­ka ajo­neu­voil­le ai­heu­tuu alueel­le py­sä­köi­mi­sen, aja­mi­sen tai kol­man­nen osa­puo­len toi­mien seu­rauk­se­na ei­kä näin ol­len ole va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­nen. 

3                   ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Asia­kas si­tou­tuu käyt­tä­mään Pal­ve­lui­ta So­pi­muk­sen mu­kais­ten vel­voit­tei­den, se­kä Aimo Par­kin tai sen yh­teis­työ­kump­pa­nin kul­loin­kin an­ta­mien oh­jei­den mu­kaan. Asia­kas si­tou­tuu py­sä­köi­mään ajo­neu­von Aimo Par­kin ja kyseisen alueen oh­jei­den ja vii­toi­tus­ten mu­kai­ses­ti. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa aina ennen pysäköintiä alueella olevat liikennemerkit. Asiakkaan tulee noudattaa alueella kulloinkin voimassa olevia pysäköintiä koskevia ehtoja, liikennesääntöjä, liikennemerkkejä sekä soveltuvaa lainsäädäntöä sekä nou­dat­taa py­sä­köin­nis­sään kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan aset­ta­mia eh­to­ja ja ra­joit­tei­ta.

Asiak­kaan tu­lee käyt­tää pai­koi­tus­ti­lo­ja ai­noas­taan ajo­neu­von py­sä­köin­tiin ja Pal­ve­lui­ta ai­noas­taan Pal­ve­luun re­kis­te­röi­dyn ajo­neu­von py­sä­köin­nin hal­lin­taan, el­lei muus­ta ole erik­seen so­vit­tu. Asiakkaan tulee joka tilanteessa varmistaa, että nimetyn paikoitustilan portit ja ovet sulkeutuvat/lukkiutuvat läpikulun jälkeen. Asiakkaalla ei ole oikeutta päästää asiattomia sisään paikoitustilaan. Asiakas sitoutuu joka tilanteessa noudattamaan paikoitustilassa voimassa olevia järjestyssääntöjä. Asiakkaalla ei ole oikeutta suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä, ajoneuvon latausta (muuten kuin Latauspalvelun ehdoilla latauspisteessä) eikä autonpesua paikoitustilassa. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttöä koskevia ehtoja, kuten Yhteiskäyttöauton tai Latauspalvelun käyttöä koskevia ehtoja.

Asia­kas vas­taa sii­tä, et­tä hä­nen an­ta­man­sa tie­dot ovat oi­kei­ta. Asiak­kaal­la on vel­vol­li­suus pi­tää Pal­ve­lui­hin liit­ty­vä hen­ki­lö­koh­tai­nen sa­la­sa­nan­sa luot­ta­muk­sel­li­se­na ja ol­la luo­vut­ta­mat­ta si­tä ul­ko­puo­li­sil­le ta­hoil­le. Jos sa­la­sa­na jou­tuu ul­ko­puo­lis­ten tie­toon tai Asia­kas epäi­lee, et­tä näin on voi­nut ta­pah­tua, on Asiak­kaal­la vel­vol­li­suus il­moit­taa asias­ta vii­py­mät­tä Aimo Par­kil­le Pal­ve­lui­den lu­vat­to­man käy­tön es­tä­mi­sek­si se­kä vaih­taa sa­la­sa­nan­sa uu­teen.

Asia­kas vas­taa kai­kis­ta Pal­ve­lui­hin re­kis­te­röi­mään­sä ajo­neu­voon koh­dis­tu­vis­ta Pal­ve­luis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä mak­suis­ta. Asiakas vastaa kaikista pysäköintivalvonta- ja pysäköintivirhemaksuista ja sellaisista kuluista ja veloituksista, jotka liittyvät virheelliseen pysäköintiin. Pal­ve­lui­ta ja mi­tä ta­han­sa Aimo Par­kin tar­joa­man py­sä­köin­ti­pal­ve­lun pai­koi­tus­ti­laa käyt­täes­sään Asiak­kaal­la on vel­vol­li­suus päi­vit­tää Pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen käy­tet­tä­vän so­vel­luk­sen tai verk­ko­si­vun kaut­ta kaik­ki mah­dol­li­set muu­tok­set Pal­ve­luun re­kis­te­röi­män­sä ajo­neu­von omis­tus-/hal­lin­ta­suh­tees­sa, ku­ten esi­mer­kik­si ajo­neu­von myyn­ti. Kos­ka py­sä­köin­nin ve­loi­tus voi pe­rus­tua myös re­kis­te­ri­nu­me­ron tun­nis­tuk­seen, tu­lee Asiak­kaan huo­leh­tia sii­tä, et­tä Asiak­kaan käyt­tä­jä­tie­dot ovat ajan­ta­sai­set. Asiak­kaan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta sii­tä, et­tä mak­sun suo­ri­tuk­sen yh­tey­des­sä an­nat­ta­vat tie­dot ovat oi­kein ja esi­mer­kik­si ajo­neu­von re­kis­te­ri­tun­nus on oi­kein. Mi­kä­li Asia­kas re­kis­te­röi Pal­ve­lui­hin/mo­bii­li­so­vel­luk­seen useam­pia ajo­neu­vo­ja tu­lee Asiak­kaan il­moit­taa Pal­ve­lun/mo­bii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta, mi­kä re­kis­te­röi­dyis­tä ajo­neu­vois­ta on to­sia­sias­sa py­sä­köi­ty­nä ky­sei­sen py­sä­köin­ti­so­pi­muk­sen ja kuu­kau­si­mak­sun al­la.

Asiakas vastaa siitä, että käytettävä/Palveluun rekisteröity maksukortti on toimiva ja voimassa, maksukorttia koskevat Aimo Parkille annetut tiedot ovat ajantasaiset ja oikeat, Asiakkaalla on käyttöoikeus maksukorttiin, sen käyttöä ei ole estetty, ja siihen liitetyllä maksutilillä on riittävästi katetta. Asiakas vastaa maksukorttia koskevien tietojen päivittämisestä. Aimo Park pyrkii muistuttamaan Asiakasta maksukortin voimassaolon päättymisestä ja sen seurauksista ennen maksukortin voimassaolon päättymistä.

Asiak­kaan vel­vol­li­suu­te­na on mak­saa Pal­ve­luis­ta py­sä­köin­ti­mak­su sil­loin, kun so­pi­mu­seh­dot, tai alueen pysäköintiehdot näin edel­lyt­tä­vät.

Asiak­kai­ta, joil­la on kul­ku­kort­ti tai py­sä­köin­ti­lu­pa, kos­kee seu­raa­va: Py­sä­köin­ti­lu­pa on ar­vo­pa­pe­ri, jo­ka on voi­mas­sa, mi­kä­li kau­den mak­su on suo­ri­tet­tu. Aimo Park ei kor­vaa ka­don­nut­ta py­sä­köin­ti­lu­paa. Kul­ku­kort­tia käy­te­tään py­sä­köin­ti­ti­laan saa­vut­taes­sa ja siel­tä pois­tut­taes­sa. Asiak­kaan vel­vol­li­suus on vä­lit­tö­mäs­ti il­moit­taa kul­ku­kor­tin ka­toa­mi­ses­ta lä­him­pään Aimo Par­kin asia­kas­pal­ve­lu­pis­tee­seen. Asia­kas vas­taa ka­do­te­tun kul­ku­kor­tin ai­heut­ta­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

4                    MAKSUEHDOT

Osa Pal­ve­luis­ta on mak­sul­li­sia. Mak­sul­lis­ten Pal­ve­lui­den hin­nat mää­räy­ty­vät Aimo Par­kin kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mu­kaan (”Hin­nas­to”). Aimo Par­kil­la on niin ha­lu­tes­saan oi­keus muut­taa Hin­nas­toa. Uu­den Hin­nas­ton mu­kai­set mak­sut as­tu­vat voi­maan uu­den Hin­nas­ton jul­kis­ta­mis­ta seu­raa­van kuu­kau­den lo­pus­sa. Mi­kä­li Asia­kas ei hy­väk­sy uut­ta Hin­nas­toa, tu­lee Asiak­kaan päät­tää tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va py­sä­köin­ti­so­pi­mus en­nen seu­raa­van las­ku­tus­kau­den al­kua. Asia­kas voi päät­tää py­sä­köin­ti­so­pi­muk­sen­sa pois­kyt­ke­mäl­lä ”Au­to­maat­ti­nen uu­si­mi­nen käy­tös­sä”-toi­min­non mo­bii­li­so­vel­luk­ses­sa tai lä­het­tä­mäl­lä Aimo Par­kil­le kir­jal­li­sen ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen py­sä­köin­ti­so­pi­muk­sen päät­tä­mi­ses­tä. Pal­ve­lui­hin, jot­ka on ti­lat­tu van­han Hin­nas­ton ol­les­sa voi­mas­sa, so­vel­le­taan van­han Hin­nas­ton mu­kai­sia ve­loi­tus­pe­rus­tei­ta, el­lei Eri­tyi­seh­dois­ta tai näis­tä Käyt­töeh­dois­ta muu­ta joh­du.

Mi­kä­li Pal­ve­lut mak­se­taan jäl­ki­ve­loi­tuk­sel­la, tu­lee Pal­ve­lui­ta kos­ke­va las­ku suo­rit­taa vii­meis­tään erä­päi­vä­nä. Aimo Parkilla on oikeus periä paperilaskusta laskutuslisää 5 €/lasku (sis. alv). Mak­sun vii­väs­tyes­sä tu­lee Asiak­kaan suo­rit­taa kor­ko­lain (633/82) mu­kais­ta vii­väs­tys­kor­koa se­kä kor­vaus mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta. Mak­sueh­to on 14 päi­vää net­to, el­lei Pal­ve­lui­den yh­tey­des­sä ole toi­sin il­moi­tet­tu.

Asiak­kaan tu­lee il­moit­taa Aimo Par­kil­le yk­si tai useam­pi mak­su­ta­pa. Asia­kas val­tuut­taa Aimo Par­kin ve­loit­ta­maan mi­tä ta­han­sa käyt­tä­jä­ti­liin­sä yh­dis­tet­tyä mak­su­ta­paa sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä Asiak­kaan en­si­si­jai­sen mak­su­ta­van ve­loi­tus ei on­nis­tu tai se ei ole enää käy­tet­tä­vis­sä mak­sun mak­sa­mi­seen. Asia­kas on ai­na vas­tuus­sa suo­rit­ta­mat­to­mis­ta mak­suis­ta. Mi­kä­li mak­sun ve­loi­tus epäon­nis­tuu mis­tä ta­han­sa syys­tä, on Aimo Par­kil­la oi­keus keskeyttää tai irtisanoa Palvelua koskeva Sopimus ja lopettaa Pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen Asiakkaalle. Mi­kä­li Asia­kas jatkaa tämän jälkeen pysäköintipalveluiden käyttöä, on Aimo Park oi­keu­tet­tu pe­ri­mään Asiak­kaal­ta pysäköintiä koskevien so­pi­mu­seh­to­jen mu­kai­sen py­sä­köin­ti­val­von­ta­mak­sun.  Mikäli Aimo Park toimii ainoastaan maksupalvelun tuottajana, on Aimo Park oikeutettu veloittamaan Asiakkaalta maksupalvelun käyttömaksun sekä asian selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset käsittelykulut.

Mi­kä­li Aimo Park ei saa ve­loi­tet­tua va­lit­tua mak­su­ta­paa koh­tuul­li­sen ajan ku­lues­sa, lä­he­te­tään Asiak­kaal­le las­ku, jon­ka lä­het­tä­mi­ses­tä voi­daan Asiak­kaal­ta ve­loit­taa sel­vi­tys- ja las­ku­tus­li­sä 20 eu­roa (sis. alv). Asia­kas vas­taa ai­na mah­dol­li­sis­ta il­moit­ta­mien­sa mak­su­ta­po­jen tar­joa­jien ve­loi­tuk­sis­ta. Pai­kal­li­set ve­rot voi­vat vaih­del­la käy­tet­tä­vän mak­su­ta­van mu­kaan.

Mi­kä­li Pal­ve­lut mak­se­taan Vi­sa, Vi­sa Elect­ron tai Mas­ter­Card-kor­teil­la, mak­su­jen vä­li­tyk­ses­tä vas­taa CheckOut Finland Oy ja Pal­ve­lui­ta käyt­tä­mäl­lä Asia­kas hy­väk­syy CheckOut Finland Oy:n käyt­töeh­dot osa­na näi­tä Käyt­töeh­to­ja.

5                   SOPIMUSRIKKOMUS JA SEN SEURAAMUKSET

Aimo Par­kil­la on oi­keus pur­kaa So­pi­mus tai es­tää Asiak­kaal­ta Pal­ve­lui­den käyt­tö vä­lit­tö­mäs­ti ilman korvausvelvollisuutta, mi­kä­li Asiak­kaan mak­su­suo­ri­tus on vii­väs­ty­nyt tai mi­kä­li Asia­kas muul­la ta­voin rik­koo So­pi­mus­ta. Aimo Par­kil­la on li­säk­si oi­keus pur­kaa So­pi­mus vä­lit­tö­mäs­ti ilman korvausvelvollisuutta, mi­kä­li Asia­kas on kes­keyt­tä­nyt suo­ri­tuk­set, ase­tet­tu sel­vi­tys­ti­laan tai kon­kurs­siin, vel­ka­sa­nee­rauk­seen, tai muu­toin on ole­mas­sa sel­kei­tä merk­ke­jä mak­su­ky­vyn heik­ke­ne­mi­ses­tä.

Mi­kä­li Asia­kas ei täy­tä So­pi­muk­sen ja mah­dol­li­ses­ti eril­lis­ten py­sä­köin­tieh­to­jen aset­ta­mia maksuvel­voit­tei­taan, on Aimo Park oi­keu­tet­tu pe­ri­mään Asiak­kaal­ta so­pi­mu­seh­to­jen mu­kai­sen py­sä­köin­ti­val­von­ta­mak­sun. Mikäli Aimo Park toimii ainoastaan maksupalvelun tuottajana, on Aimo Park oikeutettu veloittamaan Asiakkaalta maksupalvelun käyttömaksun sekä asian selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset käsittelykulut. Jos suo­ri­tuk­sia ei syys­tä tai toi­ses­ta saa­da pe­rit­tyä nor­maa­lin mak­su­muis­tu­tus­me­net­te­lyn kaut­ta, täy­tyy Aimo Par­kin tur­vau­tua oi­keu­del­li­siin pe­rin­tä­toi­miin ja vii­me­kä­des­sä vie­dä asia tuo­miois­tui­men rat­kais­ta­vak­si.

Asiakas antaa Aimo Parkille suostumuksen ja valtuutuksen saada mahdollisen saatavan perimiseksi tarvittavat Asiakasta koskevat henkilötiedot rekisteritunnuksen perusteella Traficomilta taikka Asiakkaan käyttämän ajoneuvon omistajalta tai haltijalta, mikäli Asiakas rikkoo tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteita.

6                   KORVAUSVELVOLLISUUS

Asiakas on velvollinen korvaamaan Aimo Parkille tai kolmannelle osapuolelle tuottamuksella aiheuttamansa vahingot sekä tämän Sopimuksen ehtojen tai Aimo Parkin antamien ohjeiden rikkomisella aiheuttamansa vahingot.

Aimo Park vastaa tuottamuksella aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Aimo Park ei vastaa välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Aimo Park ei ole kohtuudella voinut ennakoida, ellei pakottava lainsäädäntö toisin edellytä.

Palveluiden käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla. Aimo Park ei ole vastuussa ajoneuvoon kohdistuneesta vahingonteosta, varkauksista tai murtautumisesta. Aimo Park ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, joita ajoneuvoille aiheutuu Palveluiden käytön, ml. alueelle pysäköimisen ja ajamisen, taikka kolmannen osapuolen toimien seurauksena. Aimo Park ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle tai tämän käyttämällä ajoneuvolle sen johdosta, että Palvelu ei ole käytettävissä tai sen toiminnassa on keskeytyksiä tai häiriöitä.

Aimo Park pyr­kii pi­tä­mään Pal­ve­lui­den­sa si­säl­lön, ml. verkkosivujensa ja mobiilisovelluksensa sisällön, mah­dol­li­sim­man ajan­ta­sai­se­na. Aimo Park ei kui­ten­kaan ta­kaa Pal­ve­lui­den­sa si­säl­lön oi­keel­li­suut­ta kaik­ki­na ajan­koh­ti­na. Aimo Park ei vastaa viestintäverkon häiriöistä johtuvista vaikutuksista palveluiden saatavuuteen tai toimintaan. Aimo Park ei myös­kään vas­taa Pal­ve­lui­den käy­tös­tä tai tul­kin­nas­ta ai­heu­tu­vis­ta vä­lit­tö­mis­tä tai vä­lil­li­sis­tä va­hin­gois­ta, me­ne­tyk­sis­tä tai kus­tan­nuk­sis­ta.

Aimo Park ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaan virheestä tai huolimattomuudesta johtuvasta vahingosta, kuten esimerkiksi sovellettavan lainsäädännön tai pysäköintialueella sovellettavien ehtojen vastaisesta ajoneuvon pysäköimisestä taikka sovellukseen tai verkkokauppaan syötetyistä virheellisistä tai puutteellisista tiedoista seuraavista vahingoista; kuten pysäköintivalvonta- tai pysäköintivirhemaksuista ja/tai ajoneuvon siirroista johtuvista kustannuksista tai vahingoista.

7                    ERIMIELISYYDET

Kaik­ki So­pi­muk­ses­ta tai Pal­ve­luis­ta mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vat rii­dat rat­kais­taan ylei­ses­sä oikeusis­tui­mes­sa. So­pi­muk­seen so­vel­le­taan Suo­men la­kia.

Jos kuluttaja-asiakkaan ja Aimo Parkin välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi https://www.kuluttajariita.fi/fi/.

8                   YLIVOIMAINEN ESTE

Aimo  Park ei ole vas­tuus­sa So­pi­muk­sen täyt­tä­mi­ses­tä ei­kä va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­nen, mi­kä­li sen vel­vol­li­suuk­sia ei ol­len­kaan tai il­man epä­ta­val­li­sen kor­kei­ta kus­tan­nuk­sia voi­da täyt­tää ko­ti­mai­sen tai ul­ko­mai­sen lain­mää­räyk­sen vuok­si, ko­ti­mai­sen tai ul­ko­mai­sen vi­ra­no­mais­toi­min­nan (esim. polt­toai­ne­ra­joi­tuk­set), puhelin-, internet tai muussa viestintäverkossa olevan vian/keskeytyksen/viivästyksen, so­dan, ter­ro­ri­teon, tu­li­pa­lon, rä­jäh­dyk­sen, la­kon, saar­ron, työ­su­lun tai muun vas­taa­van olo­suh­teen vuok­si. Lak­koa, saar­toa ja työ­sul­kua kos­ke­vat poik­keu­seh­dot ovat voi­mas­sa myös, mi­kä­li Aimo Park it­se on täl­lai­sen konf­lik­ti­teon koh­tee­na tai muu­na osa­puo­le­na.

TAS­KU­PARK­KI -PAL­VE­LUA KOS­KE­VAT ERI­TYI­SEH­DOT

Nä­mä eri­tyi­seh­dot (”Eri­tyi­seh­dot”) kos­ke­vat Aimo Parkin tar­joa­maa Tas­ku­park­ki-ni­mis­tä pal­ve­lua, jo­ka toi­mii verk­ko- ja mo­bii­liym­pä­ris­tös­sä (”Tas­ku­park­ki”). Näi­den Eh­to­jen li­säk­si Tas­ku­park­kiin so­vel­le­taan Aimo Par­kin ylei­siä käyt­töeh­to­ja se­kä Aimo Par­kin kul­loin­kin an­ta­mia oh­jei­ta. La­taa­mal­la Tas­ku­park­ki -so­vel­luk­sen (”So­vel­lus”) tai käyt­tä­mäl­lä verk­ko­pal­ve­lui­ta si­tou­dut­te nou­dat­ta­maan Käyt­töeh­to­ja ja Eri­tyi­seh­to­ja. Tas­ku­par­kin käyt­tö il­man Käyt­töeh­to­jen ja näi­den Eri­tyi­seh­to­jen hy­väk­sy­mis­tä on kiel­let­ty.

Näis­sä Eri­tyi­seh­dois­sa käy­te­tyil­lä il­mai­suil­la on sa­ma mer­ki­tys kuin Käyt­töeh­dois­sa, el­lei tiet­tyä il­mai­sua ole näis­sä Eri­tyi­seh­dois­sa ni­me­no­mai­ses­ti erik­seen mää­ri­tel­ty.

1                   AIMO PARKIN VELVOLLISUUDET

Aimo Park tar­joaa py­sä­köin­ti­pal­ve­lu­ja pai­koi­tus­ti­lois­sa kor­vaus­ta vas­taan. Pai­koi­tus­ti­lat voi­vat ol­la myös puo­mit­to­mia pai­koi­tus­ti­lo­ja tai Aimo Par­kin yh­teis­työ­kump­pa­nei­den pai­koi­tus­ti­lo­ja. Aimo Park osoit­taa tai ker­too So­vel­luk­ses­sa mis­sä py­sä­köin­ti ta­pah­tuu ja myön­tää myös tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa py­sä­köin­ti­lu­pia ja kul­ku­kort­te­ja. Aimo Park ei voi taa­ta va­paa­ta py­sä­köin­ti­paik­kaa kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Aimo Park pyrkii pitämään kunkin alueen liikennesääntöjä ja pysäköintimerkkejä koskevat tiedot Taskuparkissa ajan tasaisina.  Asiakkaan vastuulla on kuitenkin tarkistaa aina ennen pysäköintiä alueella olevat liikennemerkit ja noudattaa alueen voimassa olevia liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä, mikäli ne poikkeavat Taskuparkissa ilmoitetuista tiedoista.

Asiakkaan on mahdollista käyttää Taskuparkkia tiettyihin Aimo Parkin yhteistyökumppanien tarjoamia palveluita koskeviin hallinnointi- tai ostotapahtumiin, jolloin Aimo Park toimii Taskuparkki -palvelun tarjoajana ja muilta osin palvelut toimittaa kyseinen yhteistyökumppani. Aimo Park ei vastaa kyseisen yhteistyökumppanin palveluista vaan Asiakkaan ja kyseisen yhteistyökumppanin väliset oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät kyseisen yhteistyökumppanin ja Asiakkaan välisen erillisen sopimuksen mukaisesti.

Aimo Park pyr­kii pi­tä­mään mo­bii­li- ja verk­ko­pal­ve­lun­sa si­säl­lön mah­dol­li­sim­man ajan­ta­sai­se­na. Aimo Park ei kui­ten­kaan ta­kaa mo­bii­li- ja verk­ko­pal­ve­lun­sa si­säl­lön oi­keel­li­suut­ta kaik­ki­na ajan­koh­ti­na. Se ei myös­kään vas­taa mo­bii­li- ja verk­ko­pal­ve­lun­sa käy­tös­tä ai­heu­tu­vis­ta vä­lit­tö­mis­tä tai vä­lil­li­sis­tä va­hin­gois­ta, me­ne­tyk­sis­tä tai kus­tan­nuk­sis­ta.

Aimo Park ei ole vas­tuus­sa va­hin­gon­teos­ta tai ajo­neu­voi­hin mur­tau­tu­mi­ses­ta py­sä­köin­ti­ti­lois­sa. Aimo Park ei vas­taa vä­lil­li­sis­tä ei­kä vä­lit­tö­mis­tä va­hin­gois­ta, jot­ka ajo­neu­voil­le ai­heu­tuu alueel­le py­sä­köi­mi­sen, aja­mi­sen tai kol­man­nen osa­puo­len toi­mien seu­rauk­se­na ei­kä näin ol­len ole va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­nen. 

2                   ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Asia­kas si­tou­tuu py­sä­köi­mään Aimo Par­kin oh­jei­den ja vii­toi­tus­ten mu­kai­ses­ti. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa aina ennen pysäköintiä alueella olevat liikennemerkit. Asia­kas si­tou­tuu jo­ka ti­lan­tees­sa nou­dat­ta­maan alueella ja pai­koi­tus­ti­las­sa voi­mas­sa ole­via jär­jes­tyssääntöjä, liikenne­sään­tö­jä ja lii­ken­ne­merk­ke­jä, vaikka ne poikkeisivat Taskuparkissa ilmoitetuista tiedoista. Asiak­kaan tu­lee käyt­tää pai­koi­tus­ti­laa ai­noas­taan ajo­neu­von py­sä­köin­tiin ja So­vel­lus­ta ai­noas­taan So­vel­luk­seen re­kis­te­röi­dyn ajo­neu­von py­sä­köin­nin hal­lin­taan, el­lei muus­ta ole erik­seen so­vit­tu. Asiak­kaan tu­lee jo­ka ti­lan­tees­sa var­mis­taa, et­tä ni­me­tyn pai­koi­tus­ti­lan por­tit ja ovet sul­keu­tu­vat/luk­kiu­tu­vat lä­pi­ku­lun jäl­keen. Asiak­kaal­la ei ole oi­keut­ta pääs­tää asiat­to­mia si­sään pai­koi­tus­ti­laan. Asiak­kaal­la ei ole oi­keut­ta suo­rit­taa huol­to- tai kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä, ajoneuvon latausta (muuten kuin Latauspalvelun ehdoilla latauspisteessä) tai pe­sua pai­koi­tus­ti­las­sa.

Aimo Park voi esit­tää Asiak­kaan arvioidun si­jain­nin esim. GPS tai blue­tooth -yh­tey­den avul­la py­sä­köin­ti­ta­pah­tu­maa su­ju­voit­taak­seen. Asia­kas kui­ten­kin vah­vis­taa it­se oman py­sä­köin­tia­lueen kar­tas­ta tai va­li­kos­ta ja vas­taa sii­tä, et­tä ajo­neu­vo tu­lee mer­ki­tyk­si oi­keal­le alueel­le ja py­sä­köin­ti mak­se­taan oi­keal­le alueel­le.

Kai­kis­sa au­to­maat­ti­seen re­kis­te­ri­tun­nuk­sen tun­nis­tuk­seen pe­rus­tu­vis­sa Aimo Par­kin py­sä­köin­ti­pal­ve­lui­den pai­koi­tus­ti­lois­sa on Asiak­kaan näh­tä­vil­lä kylt­ti, jos­sa il­moi­te­taan pai­koi­tus­ti­lo­jen au­to­maat­ti­ses­ta re­kis­te­ri­tun­nuk­sen tun­nis­tuk­ses­ta si­sään- ja ulo­sa­jon yh­tey­des­sä. Täl­löin pai­koi­tus­ti­laa käyt­tä­vän Asiak­kaan si­jain­ti- ja py­sä­köin­tiai­ka­tie­dot tal­len­tu­vat So­vel­luk­sen kaut­ta Aimo Par­kin re­kis­te­rei­hin. Re­kis­te­röi­ty­mäl­lä So­vel­luk­seen Asia­kas vah­vis­taa, et­tä hän on lu­ke­nut Käyt­töeh­dot ja Tie­to­suo­ja­se­los­teen ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan nii­tä, se­kä ym­mär­tää So­vel­luk­sen käy­tön edel­lyt­tä­vän hen­ki­lö­tie­to­jen se­kä si­jain­ti- ja py­sä­köin­tiai­ka­tie­to­jen kä­sit­te­lyä ja ja­ka­mis­ta kol­man­sien ta­ho­jen kans­sa si­ten kuin Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa on ku­vat­tu ja an­taa täl­le ni­me­no­mai­sen suos­tu­muk­sen­sa.

Mi­kä­li Asia­kas luo­vut­taa Aimo Par­kil­le toi­sen hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­to­ja, tu­lee hä­nen hank­kia en­nal­ta tä­män hen­ki­lön suos­tu­mus ja in­for­moi­da näi­tä hen­ki­löi­tä sii­tä, mi­ten Aimo Park kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja. Aimo Parkin suorittama henkilötietojen käsittely on kuvattu Tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa.

So­vel­lus mah­dol­lis­taa myös py­sä­köin­tia­jan au­to­maat­ti­sen aloit­ta­mi­sen ja lo­pet­ta­mi­sen Asiak­kaan rekisteritunnuksen tunnistamisen sekä si­jain­ti- ja py­sä­köin­tiai­ka­tie­to­jen pe­rus­teel­la. Au­to­ma­ti­soi­tu­ja pal­ve­lui­ta käyt­täes­sään Asia­kas on kui­ten­kin vel­vol­li­nen var­mis­ta­maan So­vel­luk­ses­ta, et­tä py­sä­köin­tiai­ka al­kaa Asiak­kaan ajaes­sa si­sään py­sä­köin­ti­ti­laan ja päät­tyy Asiak­kaan ajaes­sa ulos py­sä­köin­ti­ti­las­ta. Aimo Park ei ole mil­tään osin vas­tuus­sa va­hin­gos­ta, jo­ka Asiak­kaal­le mah­dol­li­ses­ti syn­tyy au­to­ma­ti­soi­tu­jen pal­ve­lui­den käy­tös­tä.

So­vel­lus­ta tai verk­ko­kaup­paa käyt­täes­sään Asiak­kaan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta sii­tä, et­tä mak­sun suo­ri­tuk­sen yh­tey­des­sä an­net­ta­vat tie­dot ovat oi­kein ja esi­mer­kik­si ajo­neu­von re­kis­te­ri­tun­nus ja pysäköintialue ovat oi­kein, ja että maksuissa on py­sä­köi­dyn ajo­neu­von re­kis­te­ri­tun­nus. Mi­kä­li Asia­kas re­kis­te­röi So­vel­luk­seen useam­pia ajo­neu­vo­ja, tu­lee Asiak­kaan il­moit­taa So­vel­luk­sen kaut­ta, mi­kä re­kis­te­röi­dyis­tä ajo­neu­vois­ta on to­sia­sias­sa py­sä­köi­ty­nä ky­sei­sen py­sä­köin­ti­so­pi­muk­sen ja kuu­kau­si­mak­sun al­la.  Asiakas vastaa siitä, että käytettävä/Palveluun rekisteröity maksukortti on toimiva ja voimassa oleva, maksukorttia koskevat Aimo Parkille annetut tiedot ovat ajantasaiset ja oikeat, Asiakkaalla on käyttöoikeus korttiin, sen käyttöä ei ole estetty, ja siihen liitetyllä maksutilillä on riittävästi katetta.   Asiakas vastaa maksukorttia koskevien tietojen päivittämisestä. Aimo Park pyrkii muistuttamaan Asiakasta maksukortin voimassaolon päättymisestä ja sen seurauksista ennen maksukortin voimassaolon päättymistä.

Py­sä­köin­ti ve­loi­te­taan py­sä­köin­ti­koh­tai­ses­ti ja Asiak­kaan vas­tuul­la on aloit­taa ja tar­vit­taes­sa lo­pet­taa py­sä­köin­ti. Py­sä­köin­nin aloi­tuk­sen yh­tey­des­sä kor­til­ta voi­daan teh­dä ka­te­va­raus, jo­ka on ar­vio käy­tet­tä­vän py­sä­köin­nin ve­loi­tuk­ses­ta, ka­te­va­raus voi ol­la suu­rem­pi tai pie­nem­pi kuin to­del­li­nen py­sä­köin­ti­mak­su. Jos ve­loit­ta­mi­nen epäon­nis­tuu, niin ve­loi­tus yri­te­tään teh­dä uu­des­taan. Mi­kä­li ve­loi­tus­ta ei voi­da kui­ten­kaan edel­leen­kään ve­loit­taa mak­su­kor­til­ta lä­he­te­tään Asiak­kaal­le las­ku, jon­ka lä­het­tä­mi­ses­tä voi­daan Asiak­kaal­ta ve­loit­taa sel­vi­tys ja las­ku­tus­li­sä 20 eu­roa (sis. alv).

So­vel­lus­ta ja mi­tä ta­han­sa Aimo Par­kin tar­joa­man py­sä­köin­ti­pal­ve­lun pai­koi­tus­ti­laa käyt­täes­sään Asiak­kaal­la on vel­vol­li­suus päi­vit­tää So­vel­luk­sen kaut­ta kaik­ki mah­dol­li­set muu­tok­set So­vel­luk­seen re­kis­te­röi­män­sä ajo­neu­von omis­tus-/hal­lin­ta­suh­tees­sa, ku­ten esi­mer­kik­si ajo­neu­von myyn­ti. Kos­ka py­sä­köin­nin ve­loi­tus voi pe­rus­tua myös re­kis­te­ri­nu­me­ron tun­nis­tuk­seen, tu­lee Asiak­kaan huo­leh­tia sii­tä, et­tä Asiak­kaan käyt­tä­jä­tie­dot ovat ajan­ta­sai­set.

Aimo Park ei ole vel­vol­li­nen hy­vit­tä­mään Asiak­kaal­le käyt­tä­mät­tä jää­nyt­tä py­sä­köin­tiai­kaa, jos Asia­kas ei ole esi­mer­kik­si lo­pet­ta­nut py­sä­köin­tiä. Myös automaattisesti käynnistyvässä pysäköinnissä, kuten rekisterinumeron tunnistukseen perustuvassa pysäköinnissä, Asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että Sovellus on rekisteröinyt pysäköinnin päättymisen. Asiakas vastaa siitä, että Sovellukseen/verkkopalveluun on syötetty vaaditut tiedot ja syötetyt tiedot ovat oikein. Asia­kas on it­se vel­vol­li­nen var­mis­tu­maan, et­tä hän on py­sä­köi­nyt ajo­neu­von oi­kein, mer­kin­nyt ja vahvistanut pysäköintialueen oi­kein, mak­su­ta­pah­tu­ma on käyn­nis­ty­nyt ja et­tä mak­su­ta­pah­tu­man käyn­nis­ty­mi­nen on to­den­net­ta­vis­sa So­vel­luk­ses­ta.

Asiakas tiedostaa, että mikäli esimerkiksi ajoneuvon tiedot tai aluekoodi on syötetty/valittu Sovellukseen tai verkkokauppaan väärin tai puutteellisesti, voidaan Asiakkaalle määrätä tämän seurauksena pysäköinninvalvonta- tai pysäköintivirhemaksu. Aimo Park ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaan virheestä tai huolimattomuudesta johtuvasta vahingosta, kuten esimerkiksi sovellettavan lainsäädännön tai pysäköintialueella sovellettavien ehtojen vastaisesta ajoneuvon pysäköimisestä taikka Sovellukseen tai verkkokauppaan syötetyistä virheellisistä tai puutteellisista tiedoista seuraavista vahingoista; kuten pysäköinninvalvonta- tai pysäköintivirhemaksuista ja/tai ajoneuvon siirroista johtuvista kustannuksista tai vahingoista.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan käyttämä älypuhelin tai muu Palveluun käytettävä mobiililaite toimii asianmukaisesti ja on yhteensopiva Sovelluksen kanssa, ja että Asiakkaan käytössä on asianmukaisesti päivitetty versio Sovelluksesta. Sovelluksen käyttövaatimukset Asiakas voi tarkistaa Palvelun verkkosivuilta tai Aimo Parkin asiakaspalvelusta.

Jos So­vel­luk­ses­sa on käyt­tö­kat­kos tai se ei ole käy­tet­tä­vis­sä muus­ta syy­tä, Asia­kas on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan py­sä­köin­ti­mak­sun muul­la ta­voin, esi­mer­kik­si alueel­ta löy­ty­vään py­sä­köin­tiau­to­maat­tiin. Aimo Park ei hy­vi­tä mah­dol­li­sia py­sä­köin­tia­len­nuk­sia sil­tä ajal­ta, kun So­vel­lus ei ole käy­tet­tä­vis­sä.

So­vel­luk­sen käyt­tö on sal­lit­tu ai­noas­taan ajo­neu­von ol­les­sa py­säh­ty­nyt.

3                    PYSÄKÖINTILUPA JA KULKUKORTTI

Asiak­kai­ta, joil­la on kul­ku­kort­ti tai py­sä­köin­ti­lu­pa, kos­kee seu­raa­va: Py­sä­köin­ti­lu­pa on ar­vo­pa­pe­ri, jo­ka on voi­mas­sa, mi­kä­li kau­den mak­su on suo­ri­tet­tu. Aimo Park ei kor­vaa ka­don­nut­ta py­sä­köin­ti­lu­paa. Asiakkaan velvollisuutena on käyttää kul­ku­kort­tia py­sä­köin­ti­ti­laan saa­vut­taes­sa ja siel­tä pois­tut­taes­sa. Asiak­kaan vel­vol­li­suus on vä­lit­tö­mäs­ti il­moit­taa kul­ku­kor­tin ka­toa­mi­ses­ta lä­him­pään Aimo Par­kin asia­kas­pal­ve­lu­pis­tee­seen. Asia­kas vas­taa ka­do­te­tun kul­ku­kor­tin ai­heut­ta­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

4                   SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTÄMINEN

Py­sä­köin­tioi­keus on voi­mas­sa sen ajan, jolle se on os­tet­tu, ei­kä os­tet­tua py­sä­köin­ti­tuo­tet­ta voi päät­tää kes­ken os­te­tun ajan. Jos Asia­kas ei pää­tä py­sä­köin­tiso­pi­mus­ta en­nen las­ku­tus­päi­vää, val­tuut­taa Asia­kas Aimo Par­kin ve­loit­ta­maan seu­raa­van las­ku­tus­kau­den py­sä­köin­ti­mak­sut il­moit­ta­mal­laan mak­su­ta­val­la. Täl­löin py­sä­köin­ti­so­pi­mus jat­kuu tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va­na so­pi­muk­se­na. Asiak­kaan tu­lee päät­tää tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va py­sä­köin­ti­so­pi­mus en­nen seu­raa­van las­ku­tus­kau­den al­kua. Asia­kas voi päät­tää py­sä­köin­ti­so­pi­muk­sen pois­kyt­ke­mäl­lä ”Au­to­maat­ti­nen uu­si­mi­nen käy­tös­sä”-toi­min­non So­vel­luk­ses­sa, kuu­kau­sit­tain So­vel­luk­ses­ta saa­man­sa il­moi­tuk­sen kaut­ta tai lä­het­tä­mäl­lä Aimo Par­kil­le kir­jal­li­sen ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen py­sä­köin­ti­so­pi­muk­sen päät­tä­mi­ses­tä.

Aimo Par­kil­la on oi­keus pur­kaa So­pi­mus tai es­tää Asiak­kaal­ta Pal­ve­lui­den käyt­tö vä­lit­tö­mäs­ti, mi­kä­li Asiak­kaan mak­su­suo­ri­tus on vii­väs­ty­nyt tai veloitus maksukortilta ei onnistu. Mi­kä­li Asia­kas jatkaa tämän jälkeen pysäköintipalveluiden käyttöä, eikä ole maksanut pysäköintimaksua myöskään muulla Sopimuksen mukaisella tavalla, on Aimo Park oi­keu­tet­tu pe­ri­mään Asiak­kaal­ta pysäköintiä koskevien so­pi­mu­seh­to­jen mu­kai­sen py­sä­köin­ti­val­von­ta­mak­sun.

5                   PYSÄKÖINTIOIKEUDEN SIIRTO

Py­sä­köin­tioi­keut­ta ei saa siir­tää il­man Aimo Par­kin kir­jal­lis­ta etu­kä­teis­tä suos­tu­mus­ta. Aimo Park voi hy­väk­syä tai hy­lä­tä pyyn­nön har­kin­tan­sa mu­kaan. Siir­toa ei hy­väk­sy­tä, mi­kä­li siir­tä­jä ei ole täyt­tä­nyt kaik­kia vel­voit­tei­taan Aimo Par­kia koh­taan.